Zbliża się koniec kadencji ławników sądów powszechnych, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2020-2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Miasta Chełm ma obowiązek wybrać nowych ławników na okres kadencji 2024-2027. Do końca października bieżącego roku, powinno zostać wybranych 12 ławników, w tym trzech do rozpatrywania spraw z zakresu prawa pracy.

Przed przystąpieniem do procedury wyborczej, Rada Miasta Chełm powoła zespół, którego zadaniem będzie przedstawienie opinii na temat zgłoszonych kandydatów podczas sesji rady. Opinia zespołu będzie dotyczyć przede wszystkim spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie.

Kto może zostać ławnikiem zgodnie z ustawą?

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, aby zostać ławnikiem, osoba musi spełniać określone warunki. Kandydat musi być obywatelem polskim, cieszyć się pełnią praw cywilnych i obywatelskich oraz posiadać nieskazitelny charakter. Ponadto, musi mieć ukończone 30 lat, być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Wiek kandydata nie może przekraczać 70 lat, a także musi być zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika. Wymagane jest również posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Zgłoszenia na ławników w Chełmie

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Miasta Chełm do dnia 30 czerwca 2023 roku. Miejsce składania zgłoszeń to Wydział Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców, znajdujący się pod adresem ul. Lubelska 65, parter, pokój nr 2.

Wybór ławników ma istotne znaczenie dla sprawiedliwości w sądach powszechnych. Właściwie przeszkoleni i wykwalifikowani ławnicy odgrywają istotną rolę w procesie orzekania, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę do rozpatrywania spraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.