Powstał Zespół Zadaniowy ds. opracowania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Biała Podlaska

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 26 czerwca w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. Został powołany Zarządzeniem nr 104/19 Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
Poświęcono je opracowaniu Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Biała Podlaska, który byłby próbą wyjścia naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych. Stworzenie Programu ma również na celu zintegrowanie wszelkich działań, inicjatyw społecznych, usprawnienie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym,  dające szansę osobom niepełnosprawnym na poprawę warunków ich życia oraz pełniejszą integrację ze środowiskiem. Program ma się opierać na zasadzie pomocniczości i będzie miał charakter otwarty. Będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb i możliwości.

Na początku spotkania wybrano przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, którym został pan Paweł Iwaniuk, oraz sekretarza, którym została pani Justyna Kuźmiuk – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Następnie poszczególni przedstawiciele Zespołu Zadaniowego podczas dyskusji przekazali swoje propozycje dotyczące celu strategicznego, celów operacyjnych, planowanych zadań do realizacji oraz systemu wdrażania i finansowania Programu.

Dużo czasu poświęcono na omówienie zagadnień dotyczących podniesienia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, a także zapewnieniu osobom niepełnosprawnym godnego życia i możliwości pełnego oraz równouprawnionego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zagadnienia, które zostały poruszone na spotkaniu to:
– stworzenie korzystnych warunków w środowisku lokalnym na rzecz aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
– likwidacja barier architektonicznych,
– darmowe porady prawne,
– stworzenie internetowej platformy informacyjnej,
– stworzenie punktu informacyjnego w którym osoba niepełnosprawna bądź rodzina takiej osoby mogłaby uzyskać kompleksową informację o możliwościach wsparcia,
– utworzenie mieszkań chronionych,
– organizacja opieki wytchnieniowej,
– utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego,
– organizacja zatrudnienia wspomaganego,
– utworzenie środowiskowego dom typu D,
– dostępność wydarzeń kulturalnych,
– organizacja pośrednictwa mieszkaniowego,
– organizacja transportu osób niepełnosprawnych,
– dostosowanie komunikacji MZK do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– coroczne konsultacje społeczne z os. Niepełnosprawnymi,
– organizacja szkoleń pracowników na temat niepełnosprawności.

Podjęte decyzje:
1. Ustalono, że do 19 lipca br. wszyscy członkowie Zespołu Zadaniowego przesyłają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz do Przewodniczącego Zespołu w formie mailowej opracowaną II i III część Programu rozszerzając je o zakres swojej działalności.
2. Ustalono, że 31 lipca br. odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego.
3. Projekt Programu zostanie podany do publicznej wiadomości w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Prezydent Michał Litwiniuk spotkał się już z Pawłem Iwaniukiem w celu omówienia bieżących działań.

 

Materiał: Gabriela Kuc-Stefaniuk Urząd Miasta Biała Podlaska

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.