Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

IX Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
 2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
 3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
  1. przedstawienie raportu
  2. debata
  3. głosowanie nad  uchwałą w sprawie  wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdań finansowych
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
  3. przedstawienie wniosku – uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, oraz opinii pozostałych komisji
  4. dyskusja
  5. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok
  6. głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Międzyrzec Podlaski
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żabce stanowiącej mienie komunalne Gminy Międzyrzec Podlaski.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Materiał: Gmina Międzyrzec

Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.