Oferta rekrutacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida zaprasza tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do kontynuowania nauki w jednej z największych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Jest to szkoła o 100 – letniej historii, której uczniowie rok rocznie odnoszą spektakularne sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Nowoczesna baza dydaktyczno – wychowawcza zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia. Wiele klas prowadzonych jest pod patronatami wyższych uczelni m. in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Głównej Handlowej. Współpraca z licznymi pracodawcami zapewnia bardzo dobre przygotowanie zawodowe i konkurencyjność na rynku pracy. Szkoła prowadzi innowację pedagogiczną z zakresu kosmetologii w Technikum usług fryzjerskich i liczne zajęcia pozalekcyjne stwarzające możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II są świetnie przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych szczególnie na kierunkach politechnicznych.

Oferowane kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2019/2020:

Dla absolwentów gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące – 5 klas:

1. klasa prawno – administracyjna rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (przedmiot uzupełniający: podstawy prawa)
2. klasa humanistyczna rozszerzenia: język polski, historia, język obcy (przedmiot uzupełniający: edukacja filmowa)
3. klasa biologiczno – medyczna, rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy (przedmiot uzupełniający: fizyka medyczna)
4. klasa matematyczno – politechniczna, rozszerzenia: matematyka, geografia, język obcy (przedmiot uzupełniający: podstawy rysunku technicznego)
5. klasa sportowo – turystyczna, rozszerzenia: biologia, geografia, j. obcy (do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa) (przedmiot uzupełniający: podstawy chemii fizjologicznej)

Technikum – 9 klas:

1. technik mechanik – rozszerzenia: matematyka, fizyka
2. technik pojazdów samochodowych – rozszerzenia: matematyka, fizyka
3. technik informatyk – rozszerzenia: matematyka, informatyka
4. technik hotelarstwa – rozszerzenia: matematyka, geografia
5. technik ekonomista – rozszerzenia: matematyka, geografia
6. technik fryzjer – rozszerzenia: matematyka, chemia
7. technik budownictwa – rozszerzenia: matematyka, fizyka
8. technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenia: matematyka, chemia
9. technik logistyk – rozszerzenia: matematyka, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia – 7 klas:

1. mechanik pojazdów samochodowych
2. kucharz
3. sprzedawca
4. ślusarz (dla B.Braun)
5. elektromechanik
6. murarz – tynkarz
7. stolarz

Dla absolwentów szkół podstawowych:

Liceum Ogólnokształcące – 5 klas:

1. klasa prawno – administracyjna rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
2. klasa humanistyczna rozszerzenia: język polski, historia, język obcy;
3.klasa biologiczno – medyczna, rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy;
4.klasa matematyczno – politechniczna, rozszerzenia: matematyka, geografia, język obcy;
5.klasa sportowo – turystyczna, rozszerzenia: biologia, geografia, j. obcy (do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa)

Technikum – 9 klas:

1.technik mechanik – rozszerzenia: matematyka, fizyka
2.technik pojazdów samochodowych – rozszerzenia: matematyka, fizyka
3.technik informatyk – rozszerzenia: matematyka, informatyka
4.technik hotelarstwa – rozszerzenia: matematyka, geografia
5.technik ekonomista – rozszerzenia: matematyka, geografia
6.technik usług fryzjerskich– rozszerzenia: matematyka, chemia
7.technik budownictwa – rozszerzenia: matematyka, fizyka
8.technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenia: matematyka, chemia
9.technik logistyk – rozszerzenia: matematyka, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia – 7 klas:

1.mechanik pojazdów samochodowych
2.kucharz
3.sprzedawca
4.ślusarz (dla B.Braun)
5.elektryk
6.murarz – tynkarz
7.stolarz

Od 8 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 do 15 maja 2019 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów podań o przyjęcie do szkoły, na druku ustalonym przez szkołę. Wydawanie przez szkołę
skierowania na badanie lekarskie kandydatom do kształcenia w danym zawodzie.

Do 15 maja 2019 r. – składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4 lipca 2019 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

do 8 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia, 2 fotografie).

12 lipca 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczyli zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia).

Dla kandydatów do klasy sportowej w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej. Na sprawdzian należy dostarczyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostanie podana 10 czerwca 2019 r. Aby lepiej poznać szkołę i kierunki kształcenia zapraszam 10 maja 2019 r. do udziału w Dniu Otwartym Szkoły.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.