Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW w Białej Podlaskiej

Trwa budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy mocy 17 MW (5MW+12MW).  Zapewni ona dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie poniższych wskaźników rezultatu:

  1. Szacowany roczny spadek rozliczenia emisji gazów cieplarnianych – 47 258 Mg CO2;
  2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) – 106 370 MWht/rok

Prezydent Michał Litwiniuk na bieżąco monitoruje przebieg realizacji projektu i podkreśla, jak ważne są proekologiczne rozwiązania dla miasta.

Uruchomienie ciepłowni spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: dwutlenku siarki (SO2) o 65%, tlenków azotu (NOx) o 28% oraz pyłów o 47%.

Ciepłownia opalana biomasą jest budowana z zastosowaniem kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego o 60%.

Ciepłownia o mocy 17 MW będzie wyposażona w dwa kotły z rusztem ruchomym – kocioł 5MW
i kocioł 12MW. Planowany koszt projektu brutto (w tym podatek VAT) to 30.535.250 zł, z tego dofinansowanie z UE wyniesie 10.556.400 zł, 11.000.000 zł stanowić będzie pożyczka w ramach Programów międzydziedzinowych NFOŚiGW 5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2), natomiast pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych PEC.

Inwestycja zostanie zakończona w IV kwartale 2019 roku.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW budowana jest w oparciu o najnowsze technologie oraz rozwiązania techniczne i spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.