Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

VI Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Podczas sesji radni zdecydują o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu m.in. na chodnik w Krzewicy, dokumentację projektowa na przebudowę dróg Krzewica-Kożuszki i Łuby-Kożuszki, likwidacji punktu przedszkolnego w Tłuśćcu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, uregulowania zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Informacja o Obchodach Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
5. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (chodnik w Krzewicy)
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (dokumentacja projektowa na przebudowę dróg Krzewica-Kożuszki i Łuby-Kożuszki)
c) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Międzyrzec Podlaski (w Jelnicy)
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rzeczyca stanowiącej mienie komunalne Gminy Międzyrzec Podlaski
e) likwidacji punktu przedszkolnego w Tłuśćcu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
f) ustalenia planu sieci publicznego przedszkola oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski od dnia 1 września 2019 roku
g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
h) rozpatrzenia petycji przedsiębiorców (właścicieli sklepów) w sprawie uregulowania zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
temat: Międzyrzec Podlaski gmina / Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Maria Szmytko sekretarz Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.