Gm. Wohyń: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

We wtorek, 19 czerwca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, podczas której m.in. zostanie przedstawieny wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2017 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.

a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje stałych komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
– wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2017 r.,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 r.
– przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2017 r.,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2017 r.,
– zapytania, dyskusja.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.,
– w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2017,
– w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2018 r.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.