Zbliża się XLVII Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski

Dnia 14 czerwca 2018 roku o godz. 14.oo  odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas sesji zostanie m.in przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2017 r., sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia Gminy Radzyń Podlaski. 

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie quorum
– przyjęcie porządku obrad
– przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Gminy,
6.Wnioski, zapytania i interpelacje,
7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2017 r., sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia Gminy Radzyń Podlaski,
8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
9. Przedstawienie uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radzyń Podlaski,
10.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
11.Dyskusja dot. pkt. 7 – 10.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu za 2017 r.
b)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
c)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
13.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje.
14.Sprawy bieżące
15.Zamknięcie obrad.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.