Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu parczewskiego rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 19 kwietnia. W zależności od miejsca zamieszkania, terminy kwalifikacji są różne, a szczegóły zostały przekazane wezwanym listownie. Wszyscy powołani muszą obowiązkowo stawić się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254)
2) Zarządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowe, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą:

 1. mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowe ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w liście prywatnym.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU PARCZEWSKEIGO W 2018 R.

 1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:  Starostwo Powiatowe w Parczewie, (Sala Konferencyjna) ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
 2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej: 9 kwietnia 2018 r. zakończenie kwalifikacji 19 kwietnia 2018 r.
 3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu parczewskiego;
L.p. Data Miasto Gmina
1. 09.04.2018 Parczew
2. 10.04.2018 Parczew
3. 11.04.2018 Parczew, Dębowa Kłoda
4. 12.04.2018 Parczew, Siemień
5. 13.04.2018 Sosnowica, Milanów
6. 16.04.2018 Jabłoń
7. 17.04.2018 Jabłoń, Podedwórze
8. 18.04.2018 Kobiety
9. 19.04.2018 Dzień dodatkowy

JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.
Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

 • kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, który w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
 • kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje: Powiat Parczewski

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.